×
Direct contact
×
Bel mij terug

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website www.gevelzonderzorgen.nl (hierna: 'de website') In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij, Ceves Vergeer B.V. gevestigd aan de Teugseweg 20 (7418 AM) te Deventer (hierna ook wel: 'wij' of 'ons'), van bezoekers van de Website (hierna: 'u' en 'uw' persoonsgegevens") verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website.

Deze privacyverklaring zal uiteenzetten hoe we de over uw via de website verzamelde persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Voor het gebruik van cookies via de Website verwijzen we u naar ons cookiebeleid

1. PERSOONSGEGEVENS

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u voor de doelen zoals hierna uiteengezet. Voor zover wij data verzamelen door middel van cookies, kunt u meer informatie vinden in ons cookiebeleid.

KLEURMONSTERS BESTELLEN

Via onze website kunt u kleurmonsters bestellen. Om ervoor te zorgen dat deze producten op het juiste adres bezorgd worden, verwerken wij de naam van de contactpersoon, contactgegevens en leveradres. Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken om de overeenkomst ter levering van de kleurmonsters te kunnen uitvoeren op grond van artikel 6(b) AVG. Deze persoonsgegevens zijn een noodzakelijke voorwaarden voor het aangaan van deze overeenkomst. Als u deze persoonsgegevens niet verstrekt kunnen wij de kleurmonsters niet aan u leveren.

2. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden in het kader van dienstverlening zoals dataopslag, onderhoud, beveiliging of andere vergelijkbare diensten.. Als wij toegang verlenen tot uw persoons- gegevens, verlangen wij van derden dat zij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en ver- werken zij uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van ons.

Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door ons is ingescha- keld om het beoogde gebruik van de website mogelijk te maken, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of als dit volgt uit een rechterlijk verzoek.

3. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

4. BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. U kunt contact met ons opnemen indien u uw gegevens wilt laten verwijderen.

Voor zover wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren houden wij de wettelijke bewaartermijn aan.

5. UW RECHTEN

Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen op basis van toestemming, dan bent u te allen tijde gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand.

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens,

  • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;

  • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;

  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of

  • om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde (dataportabiliteit).

Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken die wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte heeft u in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen op de website. De meest recente versie zal ten alle tijden beschikbaar zijn via www.gevelzonderzorgen.nl/privacy_verklaring.

7. CONTACT

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen heeft of een klacht wil uiten, dan horen wij dit graag. U kunt contact met ons opnemen via info@gevelzonderzorgen.nl

;